Általános szerződési feltételek
 1. Üzemeltető adatai

Cégnév: Hunair Kft
Székhely: 1052, Budapest, Kristóf tér 7-8, földszint 5.
Email: teherszallito@teherszallito.eu
Adószám: 11402592-2-41
Cégbejegyzés: Cg.01-09-687714
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Kibocsátás dátuma: 1995.10.05.

 1. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

II.1. Jelen blankettaszerződés a Hunair Kft., valamint az általa előállított és forgalmazott képregényeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

II.2. Az ÁSZF 2020. november 11-étől határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

III. Értelmező rendelkezések

III.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

 1. Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;
 2. Eladó: a Hunair Kft. (székhely: 1052, Budapest, Kristóf tér 7-8, földszint 5., email: teherszallito@teherszallito.eu, adószám: 11402592-2-41, cégbejegyzés: Cg.01-09-687714, kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, kibocsátás dátuma: 1995.10.05.);
 3. „A teherszállító” honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.teherszallito.eu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);
 4. Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;
 5. Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető online vagy nyomtatott termékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;
 6. Termék: az Eladó részéről előállított, „A teherszállító”  honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk.
 7. Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;
 8. Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét „A teherszállító” honlap igénybevételével megvásárolja
 1. Az egyedi adásvételi szerződés

IV.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.teherszallito.eu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. Az Eladó nem vállal felelősséget „A teherszállító” honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Az Eladó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek „A teherszállító” honlap használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV.2. A Vevő a szolgáltatokhoz a Regisztráció elvégzésével férhet hozzá. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a regisztráció folyamán minden szükséges adatot megad, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

IV.3. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében keletkező károkért Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Az ilyen magatartással okozott kárt Vevő köteles megtériteni Eladónak.

IV.4. A Vevő az egyes késztermékek kiválasztását a felhasználói felületén a menürendszer segítségével tudja végrehajtani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

IV.5. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ”Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikket gyűjteni. Vevő tudomásul veszi, hogy a termékek a honlapon megjelölt online vagy nyomtatott formátumra vonatkoznak. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig nem keletkezik.

IV.6 . A Vevő a kosarában lévő termék megvásárlását a szállítási és a számlázási adatok megadásával folytathatja.

IV.9. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Megrendelés” gombra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

IV.10. Az Eladó a sikeres vásárlást a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre visszaigazolja. A hibás adatok megadásából származó mindennemű kár a Vevőt terheli.

IV.11. „A teherszállító” által készített képregényekben elhelyezett grafikához és fotókhoz fűződő jogok „A teherszállító” tulajdonában maradnak, a grafikát és a fotót bármely egyéb célra a Vevő csak „A teherszállító” írásos engedélyével, és „A teherszállító”, mint alkotó nevének feltűntetésével használhatja fel. A grafikák és a fotók bárminemű módosítására, átalakítására, felhasználására „A teherszállító” jogosult.

IV.13. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

IV.14. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék)

IV.15. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét legkésőbb a termék átvételekor meg kell fizetnie.

 1. A vételár teljesítésének módjai

V.1. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Az előreutalásos vásárlás

PayPal / bankkártyás fizetés

V.2. PayPal / bankkártyás fizetés esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kézhezvétele előtt befizeti az erre kialakított online felületen.

 1. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

VI.1. Online termék vásárlása esetén letölthető formában, nyomtatott termék esetén kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg.

VI.2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja.

VI.3. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

VI.4. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

VI.5. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval irásban közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termék átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

VI.6. Az értékesített termék tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

VI.7. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt „A teherszállító” honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére küldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez vagy a bírósághoz fordulhat.

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

VII.3. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

VII.4. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, kivéve, ha a termék a Vevő számára egyedileg készült. Ez utóbbi esetben a Vevőt nem illeti meg elállási jog, így a szerződéstől sem állhat el. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

VII.5. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

VII.6. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

VII.7. A Vevőt nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik a látványtervet

VII.7. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni

 1. amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta
 2. az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
 3. ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [VI.1. pont].
 4. ha a termék a nem rendeltetésszerű használatból eredő lényeges sérülést szenved el
 5. a hibás adat – különösen a telefontipus –  megadására való hivatkozik.

VIII. Jótállás (Garancia)

VIII.1. A termékekre 30 naptári napos garanciát biztosítunk. A garancia az átvétel napjától indul. Az igénybejelentésnek az átvétel napjától számított 30 napon belül kell megtörténnie.

VIII.2. A garancia igényt írásban, a honlap „Kapcsolat” menüpontjában kell kezdeményezni. A bejelentésben szerepelnie kell, az igénybelentő nevének, emailcímének, a vásárlás és átvétel napjának, illetve a meghibásodás leírásának.

VIII.3 Nem képezi garancia alapját, ha a meghibásodás, állagromlás a nem rendeltetésszerű használat (pl. nedvességgel érintkezés stb.) okozta

VIII.4. Az Eladó a bejelentés alapján elbírálja az igényt, vagy további egyeztetést kezdeményez a rendezés tekintetében.

 

Hatályos: Budapest, 2020. november 11. napjától visszavonásig vagy módosításig.